Thema’s

Huurdersparticipatie

Visie en structuur van huurdersparticipatie

Participatie: beïnvloeden van woonbeleid

De kern van het werk van CPRW is het beïnvloeden van (woon)beleid van Woonbron in de vier gemeentes. Dit doen wij met en voor huurders van Woonbron. Hoe meer huurders betrokken zijn, hoe meer invloed op beleid we hebben. Deze invloed oefenen we uit in samenwerking en in overleg met Woonbron, lokale huurdersorganisaties en gemeentes. Onder andere door:

 1. Gezamenlijke prestatieafspraken te maken met Woonbron en de gemeentes voor de komende jaren. Hier werken wij samen aan een meerjarig plan voor het wonen in brede zin. Belangrijke onderwerpen die wij hier bespreken zijn onder meer:
  – betaalbaarheid/bereikbaarheid
  – nieuwbouw/beschikbaarheid
  – leefbaarheid
  – huisvesting van kwetsbare doelgroepen
 2. Advies te geven over bijvoorbeeld huurbeleid, duurzaamheid, vastgoedbeleid of leefbaarheidsbeleid van Woonbron. Dit doe we op basis van onze wettelijke adviesrechten, maar we geven ook ongevraagd advies. Door initiatief te nemen vanuit huurders(belang) ontstaat ook co-creatie met Woonbron en groeit de invloed van huurders;
 3. Informeren van huurders van Woonbron en de lokale huurdersvertegenwoordigers en ophalen wat er leeft in de gemeentes, straten en buurten.

De CPRW is al geruime tijd in gesprek met Woonbron over de beleidsvernieuwing van de huurdersparticipatie. In 2018 zijn de eerste afspraken gemaakt over de samenwerking en de organisatiestructuur van de CPRW binnen Woonbron en de lokale huurdersvertegenwoordiging(en). Hierin is de CPRW op strategische onderwerpen gesprekspartner van Woonbron en hebben wij een faciliterende en sturende rol in het ontwikkelen en onderhouden van participatie op lokaal niveau in de vier gemeenten.

De afspraken moeten in 2022 een vervolg krijgen in een samenwerkings-overeenkomst die gevoed wordt door een gezamenlijke visie op huurdersparticipatie. Woonbron heeft in haar organisatiestructuur het werkgebied verdeeld in diverse regio’s met ieder een regiodirecteur. Deze is verantwoordelijk voor de huurdersparticipatie in de regio. Naast de CPRW spreken zij daarom ook met lokale huurdersvertegenwoordigingen (per regio).

Daarnaast wil de CPRW duidelijke afspraken over huurdersparticipatie laten opnemen in de prestatieafspraken.

CPRW nu en in de toekomst

 • De huidige bestaande bewonersvertegenwoordigingen (lokale huurdersorganisaties en bewonerscommissies) en de individuele huurders zien we als onze achterban.
 • Wij willen de participatie van de huurders versterken en de betrokkenheid en steun van een zo breed mogelijke groep huurders realiseren.
 • Wij vervullen en ontwikkelen in 2022 onze rol als strategisch partner voor Woonbron en/of de gemeenten. We nemen plaats aan de overlegtafel bij de prestatieafspraken en de gesprekken met het bestuur van Woonbron over (ongevraagde) adviezen.

Om de verbinding met de lokale huurdersvertegenwoordigingen en de strategische rol goed te vervullen is heldere communicatie en het maken van goede (werk)afspraken nodig. In 2022 willen wij daarom de volgende zaken in elk geval oppakken. Deze komen ook terug in de participatiekalender:

 • De CPRW en Woonbron hebben ieder een eigen idee over huurdersparticipatie. In 2022 gaan we een gezamenlijke visie op huurdersparticipatie maken en op basis daarvan samenwerken (vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst).
 • We gaan in 2022 verschillende vormen van betrokkenheid van de achterban organiseren. Om hen actief te informeren en betrekken bij adviezen en besluiten. In deze tijd van corona gaan we dit meer digitaal doen.
 • De nadruk ligt daarbij niet alleen op georganiseerde huurders op lokaal niveau. We gaan ook op zoek naar individuele huurders en bewonerscommissies die weten wat er in een complex, straat of buurt speelt, samen met de lokale huurdersorganisaties.
 • De CPRW wil graag samenwerken in plaats van actie en reactie. Daarom organiseert de CPRW dat we in een vroeg stadium aansluiten en betrokken worden bij de beleids- en besluitvorming van Woonbron. Daarbij willen we ook de achterban betrekken en raadplegen.

Verder blijven wij de doorgeefluik aan Woonbron van informatie, vragen en obstakels die wij ontvangen vanuit de regio’s en vanuit lokale huurdersverenigingen en bewonerscommissies. Daarbij is ook meer aandacht en sturing gewenst op de bewonerscommissies (door de VBC). Op dat niveau is een belangrijke verbetering van de participatie nodig en mogelijk.

Organisatie

Naast afspraken met Woonbron en de achterban is het goed organiseren van onze interne organisatie belangrijk. Wij komen als bestuur eens in de 4 weken bij elkaar, soms vaker indien nodig. De vele activiteiten vragen veel van de bestuursleden. Daarom zijn de taken en aandachtsvelden binnen het bestuur verdeeld (al moet dat nog scherper), zodat niet iedereen zich in alle onderwerpen hoeft te verdiepen. Daarnaast hebben we externe ondersteuning ingehuurd, secretarieel en beleidsmatig.

De bestuurlijke rollen zijn verdeeld, waarbij de rol van de voorzitter wisselend door bestuursleden wordt vervuld.

Goed en resultaatgericht invloed uitoefenen vraagt om een goede organisatie en het maken van heldere afspraken over hoe je dat doet. De meeste afspraken hierover staan in de (nader uit te werken en te bekrachtigen) samenwerkingsovereenkomst van CPRW en Woonbron. Daarnaast hebben we concreet en inzichtelijk gemaakt wat we in 2022 gaan doen en hoe we dat gaan doen. Dit staat in onze participatiekalender. De participatiekalender is een overzicht van de (beleids)onderwerpen waarbij Woonbron ons om advies vraagt of onze visie wil horen, maar ook wat wij namens de huurders belangrijk vinden dat er besproken wordt.

Een eerste versie van deze kalender hebben wij dit jaar voor het eerst samen met Woonbron opgesteld, zodat het ook meteen een ‘afsprakendocument’ is. De huidige versie van de participatiekalender behoeft nog nadere uitwerking en bespreking. Dat zal ieder jaar beter gaan.

Een greep uit de participatiekalender, met activiteiten die wij in 2022  met prioriteit gaan oppakken:

 1. Advies geven over het koersdocument en bedrijfsplan van Woonbron;
 2. Een goed gesprek over de huisvesting van kwetsbare doelgroepen en advies daarover geven;
 3. Ongevraagd advies over- en co-creatie bij beleid inzake ontruimingen van inwoners na overlijden van de hoofdhuurder;
 4. Een goed gesprek en advies over de dienstverlening van Woonbron;
 5. Advies en co-creatie op het gebied van vitale wijken en Thuis in de wijk;
 6. Een gezamenlijk visie op participatie maken en op basis daarvan een structuur en samenwerkingsovereenkomst uitwerken;
 7. Een huurderpanel opstarten waarbij we de achterban digitaal bevragen op actuele onderwerpen (en sowieso meer aandacht schenken aan de relatie en communicatie met de achterban).

Menu

Thema’s