Nieuws

CPRW tekent de Prestatieafspraken 2022-2023 niet

januari 20, 2022

CPRW tekent de Prestatieafspraken 2022-2023 niet

Ondanks dat er op een aantal punten vooruitgang is geboekt, is dat voor de CPRW niet voldoende. Op 13 december 2021 hebben wij samen met de andere grote huurdersorganisaties (Klantenraad Woonstad Rotterdam, Huurdersalliantie De Brug, Huurdersraad Vestia) aan de gemeente laten weten, de prestatieafspraken niet te tekenen.

De belangrijkste reden om niet te tekenen is dat de gemeente blijft inzetten op het doen verminderen van de sociale woningvoorraad. Gezien de zeer gespannen situatie op de woningmarkt is dat een onverantwoorde en verkeerde keuze. Wij willen en kunnen het niet voor onze rekening nemen om dat beleid te onderschrijven.

Recente cijfers laten zien dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen nog steeds toenemen. De slaagkans is de laatste jaren sterk afgenomen voor mensen die een betaalbaar thuis zoeken. Ook groepen die in beginsel niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen, hebben moeite met het vinden van een woning. Daarom moet er meer behouden blijven en gebouwd worden voor mensen met een laag inkomen. Daarbij mogen ook de lage middeninkomens niet over het hoofd worden gezien, zolang dit niet ten koste gaat van de laagste inkomensgroepen.

De huurdersorganisaties hebben op verschillende momenten tijdens de onderhandelingen aandacht voor hun zorgen om de sociale woningvoorraad gevraagd. Hoewel de overleggen op een harmonieuze manier en op de inhoud gericht verliepen, leidde dat niet tot resultaatgerichte afspraken van de kant van het gemeentebestuur. De gemeente blijft bij de invulling van de prestatieafspraken vasthouden aan de normen die zijn vastgelegd in de woonvisie. Op de door ons ingebrachte punten dat de sociale voorraad niet mag verminderen en er eerst moet worden gebouwd alvorens er mag worden gesloopt werd niet ingegaan. Dit ondanks het feit dat uit de eigen monitor van de gemeente blijkt dat de ambities voor afname van sociale woningen tot 2030, zoals die zijn geformuleerd in de Rotterdamse Woonvisie – nu in 2021- reeds zijn behaald. Dit volgens de criteria die de gemeente hierbij zelf hanteert.

Rotterdam moet volgens ons een stad blijven waar iedereen kan en mag wonen. Dat begint met voldoende aanbod van sociale woningen en prettige wijken die aansluiten bij de superdiverse bevolking van onze stad. Een nieuwe integrale woonvisie is nodig. Wij hopen dat deze er na de gemeenteraadsverkiezingen zal komen.

Op 20 januari 2022 heeft de CPRW aan de gemeente en Woonbron laten weten dat wij samen met de andere huurderskoepels dit geschil op korte termijn voorleggen aan de Minister.

Delen op social media