Jaarplan 2021 (en verder) Concern Participatieraad Woonbron (CPRW)

Na een voor iedereen roerig jaar door corona, waarin de CPRW een nieuwe bestuursstijl introduceerde en een onzekere tijd voor vele huurders, wil de CPRW staan voor goed en betaalbaar wonen

Voorwoord

De CPRW wil via huurderspanels beter inzicht krijgen wat de Woonbronhuurder belangrijk vindt en wat er speelt. Ons doel is om zoveel mogelijk meningen te gaan horen in 2021 zodat we weten wat wij voor de bewoners kunnen doen.

Het bestuur van de CPRW bestaat uit louter vrijwilligers die de huurders in hun vrije tijd vertegenwoordigen. Daarom is het heel fijn dat in 2021 het bestuur wordt uitgebreid en zo een nog betere afspiegeling van de achterban wordt. Het is goed om te zien dat na een intensieve wervingscampagne participatie bij de bewoners leeft. Participatie kan alleen door goed samen te werken met regionale en lokale bewonersorganisaties, wijkteams en andere maatschappelijke organisaties. Zij vertellen ons wat er in de wijk leeft zodat wij erover in gesprek kunnen met Woonbron.

Door de vele onderwerpen waarop wij inspraak hebben is het steeds meer van belang dat we echt weten wat er onder de bewoners leeft. Hoe peil je continue de meningen van bewoners van meer van 45.000 woningen? Daarom wil de CPRW bewonerspanels opzetten. De CPRW overlegt veelvuldig met het bestuur van Woonbron. Diverse adviezen worden gegeven; gevraagd maar ook ongevraagd waarbij het belangrijk is dat Woonbron de CPRW steeds vroegtijdig betrekt in het proces van huurdersparticipatie. Zodat wij vanaf het begin al mee kunnen denken. Dit bevordert de goede samenwerking. En maakt het verschil.

Gezamenlijk met Woonbron doen wer er alles aan om de klanttevredenheid te doen stijgen. De CPRW wil midden tussen de huuurders staan want je bent net zo sterk als je je zwakste schakel

De CPRW is blij met een goede samenwerking met Woonbron. Om deze samenwerking nog Hoe peil je continue de meningen van bewoners van meer van 45.000 woningen?

te verbeteren hebben wij een participatie kalender ontworpen om gezamenlijk in te zetten op betaalbaar wonen in een fijne en veilige wijk voor iedereen; voor iedere bewoner van Woonbron.

Aat van den Akker, voorzitter CPRW

CPRW in ontwikkeling

Waarom en waarvoor de CPRW?
Wij zijn de bewonersraad van Woonbron en adviseren over het beleid van Woonbron en denken mee over actuele thema’s. Onze leden zijn betrokken bewoners die zich als vrijwilliger inzetten, en spreekbuis zijn van alle huurders en woningeigenaren bij Woonbron. Voor ons én Woonbron is het heel belangrijk dat bewoners meepraten. Woonbron geeft aan dat ze door de samenwerking met ons  beter weet wat bewoners belangrijk vinden. Daardoor kan Woonbron keuzes maken die nog meer aansluiten bij de behoeften van klanten.

Visie en structuur van participatie
Wij zijn sinds april 2016 in gesprek met Woonbron over de vernieuwing van de participatie.
In 2018 zijn eerste afspraken gemaakt over de samenwerking en de organisatiestructuur van de CPRW en Woonbron en de lokale huurdersvertegenwoordiging(en). Hierin zijn wij op strategisch onderwerpen gesprekspartner van Woonbron en hebben wij een faciliterende en sturende rol in het ontwikkelen en onderhouden van participatie op lokaal niveau in de vier gemeenten.

De afspraken moeten in 2021 een vervolg krijgen in een samenwerkingsovereenkomst die gevoed wordt door een gezamenlijke visie op participatie.

Woonbron heeft in haar organisatiestructuur het werkgebied verdeeld in diverse regio’s met ieder een regiodirecteur. Deze is verantwoordelijk voor de participatie in de regio. Naast de CPRW spreken zij daarom ook met lokale huurdersvertegenwoordigingen (per regio).

CPRW nu en in de toekomst
De huidige bestaande bewonersvertegenwoordigingen (lokale huurdersorganisaties en bewonerscommissies) en de individuele huurders zien we als onze achterban.

Wij willen de participatie van de huurders versterken en de betrokkenheid en steun van een zo breed mogelijke groep huurders realiseren. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om hoe een vertegenwoordiging heet of georganiseerd is, maar meer gezien wordt als een plek waar huurders zich in organiseren, en die vervolgens samen activiteiten gaan organiseren. Hierbij hebben zij ook verbinding met ons, de CPRW. Participatie, actief, breed en gevarieerd, geeft de richting aan.

Wij vervullen en ontwikkelen in 2021 onze rol als strategische partner voor Woonbron en of de gemeenten. Aan de overlegtafel bij de prestatieafspraken en de gesprekken met het bestuur van Woonbron over (ongevraagde) adviezen.

Om de verbinding met de lokale huurdersvertegenwoordigingen en de strategische rol goed te vervullen is heldere communicatie en het maken van goede (werk)afspraken nodig over hoe je dat doet met elkaar. In 2021 willen wij daarom de volgende zaken in ieder geval oppakken. Deze komen ook terug in de participatiekalender:

 • Wij en Woonbron hebben ieder een eigen idee over en verantwoordelijk in huurdersparticipatie. In 2021 gaan wij op deze basis een gezamenlijke visie op participatie maken en op basis daarvan samenwerken (vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst).
 • We gaan in 2021 verschillende vormen van betrokkenheid van de achterban organiseren. Om hen actief te informeren en betrekken bij adviezen en besluiten. In deze tijd van corona gaan we dit meer digitaal doen.
 • De nadruk ligt daarbij niet alleen op georganiseerde huurders op lokaal niveau. Wij gaan ook op zoek naar individuele huurders en bewonerscommissies die weten wat er in een complex, straat of buurt speelt, samen met de lokale huurdersorganisaties.
 • We gaan naar cocreatie in plaats van actie en reactie. We gaan organiseren dat CPRW in een vroeg stadium aansluit en betrokken wordt bij de beleids- en besluitvorming van Woonbron. Daarbij gaan we ook beter de achterban betrekken en raadplegen.

 

Verder blijven wij de informatie, vragen, obstakels enzovoorts die wij ontvangen uit de regio’s en van lokale huurdersvereniging en bewonerscommissies “terugbrengen” naar de overleggen met Woonbron. Daarbij is ook meer aandacht en sturing gewenst op de bewonerscommissies (door de VBC). Op dat niveau is een belangrijke verbetering van de participatie nodig en mogelijk.

Naast afspraken met Woonbron en de achterban is het goed organiseren van onze interne organisatie belangrijk. Wij komen als bestuur eens in de 4 weken bij elkaar, soms vaker indien nodig. De vele activiteiten vragen veel van de bestuursleden. Daarom zijn de taken en aandachtsvelden binnen het bestuur verdeeld (al moet dat nog scherper), zodat niet iedereen zich in alle onderwerpen hoeft te verdiepen, en hebben we externe ondersteuning ingehuurd, secretarieel en beleidsmatig.

Verder hebben wij ook de bestuurlijke rollen verdeeld, waarbij de rol van de voorzitter wisselend door bestuursleden wordt vervuld.

 

Participatie: beïnvloeden van woonbeleid

De kern van het werk van CPRW is het beïnvloeden van (woon)beleid van Woonbron in de vier gemeentes. Dit doen wij met en voor huurders van Woonbron. Hoe meer huurders betrokken zijn bij de invloed op beleid hoe meer invloed we hebben. Deze invloed oefenen we uit in samenwerking en overleg met Woonbron, lokale huurdersorganisaties en gemeentes. Onder andere door:

 1. gezamenlijke prestatieafspraken te maken met Woonbron en de gemeentes voor de komende jaren. Hier werken wij aan een meerjarig plan voor het wonen in brede zin. Belangrijke onderwerpen die wij hier bespreken zijn o.m.:
  – betaalbaarheid/bereikbaarheid
  – nieuwbouw/beschikbaarheid
  – leefbaarheid
  – huisvesting van kwetsbare doelgroepen
 2. advies over bijvoorbeeld huurbeleid, duurzaamheid, vastgoedbeleid of leefbaarheidsbeleid van Woonbron. Dit doe wij op basis van onze wettelijke adviesrechten, maar wij geven ook ongevraagd advies. Door initiatief te nemen vanuit huurders(belang) ontstaat ook cocreatie  met Woonbron en groeit de invloed van huurders;
 3. informeren van en ophalen bij huurders van Woonbron en de lokale huurdersvertegenwoordigers wat er leeft in de gemeentes, straten en buurten.

Goed invloed uitoefenen – met resultaat – vragen dus om een goede organisatie en het maken van heldere afspraken over hoe je dat doet. De meeste afspraken hierover staan in de (nader uit te werken en bekrachtigen) samenwerkingsovereenkomst van CPRW en Woonbron.

Voor 2021 hebben we daarnaast concreet en inzichtelijk gemaakt wat we in 2021 gaan doen en hoe we dat gaan doen. Dit staat in onze participatiekalender. De participatiekalender is een overzicht van de (beleids)onderwerpen waarbij Woonbron ons advies of visie vraagt, maar ook wat wij namens de huurders belangrijk vinden dat er besproken wordt.

Een eerste versie van deze kalender hebben wij dit jaar voor het eerst samen met Woonbron opgesteld, zodat het ook meteen een ‘afsprakendocument’ is. De huidige versie van de participatiekalender behoeft nog nadere uitwerking en bespreking.  Dat zal ieder jaar beter gaan.

Een greep uit de participatiekalender, met activiteiten die wij dit jaar met prioriteit gaan oppakken:

 1. Advies geven over het koersdocument en bedrijfsplan van Woonbron
 2. Een goed gesprek over de huisvesting van kwetsbare doelgroepen en advies daarover
 3. Ongevraagd advies over en cocreatie bij beleid inzake ontruimingen van inwoners na overlijden van de hoofdhuurder
 4. Een goed gesprek en advies over de dienstverlening van Woonbron
 5. Advies en cocreatie op het gebied van vitale wijken en Thuis in de wijk
 6. Een gezamenlijk visie op participatie maken en op basis daarvan een structuur en samenwerkingsovereenkomst uitwerken
 7. Een huurderpanel opstarten waarbij we de achterban digitaal bevragen op actuele onderwerpen (en sowieso meer aandacht schenken aan de relatie en communicatie met de achterban)

Delen:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Nog meer

Lees ook:

Woonbron huuradvies

De CPRW heeft een gekwalificeerd advies uitgebracht over de huurverhoging vanaf 1 juli 2022.   Wij hebben een vergadering georganiseerd waarbij van de meeste huurdersvereniging

Sociaal Statuut Rotterdam

De laatste jaren is Rotterdam in het nieuws geweest door de wijze waarop plannen voor woning- en wijkverbetering, zonder gelijkwaardig overleg en echte zeggenschap van

LANDELIJKE DEMONSTRATIE WOONOPSTAND

OPROEP LANDELIJKE DEMONSTRATIE WOONOPSTAND 17 OKTOBER ZONDAG 17 OKTOBER 14.00 UUR, AFRIKAANDERPLEIN   BESTE BEWONER, Of je nu huurt of koopt, alleen bent of samenwoont,